1. Мерки за повишаване на качеството-2023-2024г.
 2. План квалификационна дейност 2023-2024г.
 3. План Програма-БДП-2023-2024г
 4. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2023-2024г.
 5. ВПРЗ Мики Маус-2023г-2024г.
 6. Етичен кодекс на работещите с деца 2023-2024г
 7. Етичен кодекс на училищната общност 2023-2024г.
 8. План за превенция ранно напускане 2023-2024г.
 9. Форми на педагогическо взаимодействие 2023-2024г.
 10. Програма за равни възможн.и за приобщ.2023-2024г.
 11. Учебен план 2023-2024г.
 12. ПВТР-ДГ М.МАУС-2023г.-24г.
 13. Правила достъп сграда Мики Маус