1. Мерки за повишаване на качеството-2023-2024г.
  2. План квалификационна дейност 2023-2024г.
  3. План Програма-БДП-2023-2024г
  4. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2023-2024г.
  5. ВПРЗ Мики Маус-2023г-2024г.
  6. Етичен кодекс на работещите с деца 2023-2024г
  7. Етичен кодекс на училищната общност 2023-2024г.
  8. План за превенция ранно напускане 2023-2024г.
  9. Форми на педагогическо взаимодействие 2023-2024г.
  10. Програма за равни възможн.и за приобщ.2023-2024г.
  11. Учебен план 2023-2024г.